Tính chất chuyến đi

Liên hệ

Mời nhà xe quen

Yêu cầu thêm

Yêu cầu phương tiện

Quãng đường

Lộ trình

Lộ trình chiều đi

Điểm xuất phát

{{Router.StartLocation.Address}} {{Router.StartLocation.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Số người lên:

{{Router.StartLocation.NumberPickup}}

Điểm trung gian {{$index+1}}:

{{md.Address}} {{md.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Thời gian nghỉ:

{{md.NumberTime}} phút

Số người lên:

{{md.NumberPickup}}

Số người xuống:

{{md.NumberPickdown}}

Kết thúc chiều đi:

Điểm kết thúc:

{{Router.EndLocation.Address}} {{Router.EndLocation.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Số người xuống:

{{Router.EndLocation.NumberPickdown}}

Lộ trình chiều về

Điểm quay về:

{{Router.EndLocation.Address}} Thời gian tới nơi: {{Router.EndLocation.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}} Thời gian quay về: {{infor.StartTimeBack | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Số người lên:

{{Router.EndLocation.NumberPickup}}

Số người xuống:

{{Router.EndLocation.NumberPickdown}}

Điểm trung gian {{$index+1}}:

{{md.Address}} {{md.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Thời gian nghỉ:

{{md.NumberTime}} phút

Số người lên:

{{md.NumberPickup}}

Số người xuống:

{{md.NumberPickdown}}

Điểm kết thúc:

{{Router.StartLocation.Address}} {{Router.FirstLocation.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Số người xuống:

{{Router.FirstLocation.NumberPickdown}}