CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

1. Khiếu nại liên quan đến ứng dụng Tadi của công ty Cổ phần Viladata

  BƯỚC 1: Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. Ban quản lý Sàn đấu thầu vận chuyển Tadi cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch.
-Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo với
+ Công ty Cổ phần Viladata bằng cách:
+ Phản hồi Gọi điện thoại đến số điện thoại: 0123.299.5912.
+ Gửi email về địa chỉ: info@tadi.biz.
+ Gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Tadi.
+ Gửi phản hồi từ ứng dụng Tadi ngay sau mỗi chuyến xe và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật.
+ Thời hạn để chúng tôi tiếp nhận khiếu nại là một (01) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.
  BƯỚC 2: Trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Đồng thời phía tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của khách đăng thầu, Chúng tôi sẽ chủ động thông báo cho người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.
  BƯỚC 3: Trường hợp nằm ngoài khả năng giải quyết của Tadi hoặc giữa các bên không thể thỏa thuận, thương lượng được, chúng tôi sẽ đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn đấu thầu vận chuyển Tadi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

2. Khiếu nại liên quan đến dịch vụ vận tải của nhà vận chuyển

     Khách đăng thầu có thể khiếu nại về dịch vụ của Nhà vận chuyển trực tiếp với Nhà vận chuyển. Trong trường hợp này, Nhà vận chuyển có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời khách đăng thầu.
  BƯỚC 1: Các bên liên hệ với nhau để giải quyết trên cơ sở trao đổi, thương lượng, hòa giải.
  BƯỚC 2: Trong phạm vi, trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ cử người đại diện hỗ trợ thành viên (nếu có yêu cầu).
  BƯỚC 3: Trường hợp vượt quá thẩm quyền mình hoặc các bên tranh chấp không thống nhất được phương án giải quyết, Tadi sẽ đề nghị đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Chúng tôi luôn hỗ trợ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.
- Các bên bao gồm Nhà vận chuyển, khách đăng thầu có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Nhà vận chuyển phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty Cổ phần Viladata sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa Nhà vận chuyển và khách đăng thầu. Công ty Cổ phần Viladata sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến khách đăng thầu và Nhà vận chuyển nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

3. Yêu cầu liên quan đến tài sản của thành viên khi chết/ giải thể/ phá sản

-  Trường hợp thành viên chết, Tadi sẽ căn cứ vào các giấy tờ pháp lý như Bản án có hiệu lực của Tòa án/Văn bản khai nhận di sản thừa kế/Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có nội dung liên quan đến phần di sản đang có tại Tadi để trả lại các đồng thừa kế.
-  Thành viên là tổ chức giải thể/phá sản, Đại diện của tổ chức cung cấp văn bản pháp lý liên quan đến việc giải thể/phá sản của tổ chức để Tadi có cơ sở giải quyết sự việc.