Yêu cầu phương tiện

Liên hệ

Mời nhà xe quen

Yêu cầu thêm

Hàng hóa

Quãng đường
Đăng thầu
Bổ sung thông tin hàng hóa

Điểm bắt đầu: {{Router.StartLocation.Address}}

Bốc lên:

{{item.TPT_Name}}: {{item.TMLP_ValueUp}} ({{item.PTU_Name}})

Thêm


Điểm trung gian: {{item.Address}}

Bốc lên:

{{items.TPT_Name}}
{{items.PTU_Name}}

Thêm

Dỡ xuống:

{{items.TPT_Name}}
{{items.PTU_Name}}

Điểm kết thúc: {{Router.EndLocation.Address}}

Điểm quay về: {{Router.EndLocation.Address}}

Bốc lên:

{{items.TPT_Name}}
{{items.PTU_Name}}

Thêm

Dỡ xuống:

{{items.TPT_Name}}
{{items.PTU_Name}}

Điểm trung gian: {{item.Address}}

Bốc lên:

{{items.TPT_Name}}
{{items.PTU_Name}}

Thêm

Dỡ xuống:

{{items.TPT_Name}}
{{items.PTU_Name}}

Điểm kết thúc: {{Router.StartLocation.Address}}


Danh sách Hàng hóa

{{pd.TPT_Name}} - {{pd.PTU_Name}}

{{pt}}

Tổng: {{pd.TMLP_ValueUp}} {{pd.PTU_Name}} - {{ChangeToNumber(pd.VolumeWeight.volume)}} m3 - {{ChangeToNumber(pd.VolumeWeight.weight)}} tấn

Lộ trình

Lộ trình

Điểm xuất phát

{{Router.StartLocation.Address}} {{Router.StartLocation.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Bốc lên:

{{pd.TPT_Name + " : " + pd.TML_NumberPickup +" "+pd.PTU_Name}}

Điểm bốc xếp {{$index+1}} :

{{md.Address}} {{md.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Bốc lên:

{{pd.TPT_Name + " : " + pd.TML_NumberPickup+" "+pd.PTU_Name}}

Dỡ xuống:

{{pd.TPT_Name + " : " + pd.TML_NumberPickdown+" "+pd.PTU_Name}}

Kết thúc chiều đi: Kết thúc chiều đi:

Điểm kết thúc:

{{Router.EndLocation.Address}} {{Router.EndLocation.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Dỡ xuống:

{{pd.TPT_Name + " : " + pd.TML_NumberPickdown+" "+pd.PTU_Name}}

Lộ trình chiều về

Điểm quay về:

{{Router.EndLocation.Address}} Thời gian tới nơi: {{Router.EndLocation.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}} Thời gian quay về: {{infor.StartTimeBack | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Bốc lên:

{{pd.TPT_Name + " : " + pd.TML_NumberPickup+" "+pd.PTU_Name}}

Dỡ xuống:

{{pd.TPT_Name + " : " + pd.TML_NumberPickdown+" "+pd.PTU_Name}}

Điểm bốc xếp {{$index+1}} :

{{md.Address}} {{md.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Bốc lên:

{{pd.TPT_Name + " : " + pd.TML_NumberPickup+" "+pd.PTU_Name}}

Dỡ xuống:

{{pd.TPT_Name + " : " + pd.TML_NumberPickdown+" "+pd.PTU_Name}}

Điểm kết thúc:

{{Router.StartLocation.Address}} {{Router.FirstLocation.MiddleTime | date: 'HH:mm dd/MM/yyyy'}}

Dỡ xuống:

{{pd.TPT_Name + " : " + pd.TML_NumberPickdown+" "+pd.PTU_Name}}

<

Liên hệ

Chiều đi

Điểm xuất phát

{{Router.StartLocation.Address}} Liên hệ :{{Router.StartLocation.ContactName}} Số điện thoại :{{Router.StartLocation.ContactPhone}} Email:{{Router.StartLocation.ContactEmail}}

Điểm bốc xếp {{$index+1}} :

{{md.Address}} Liên hệ :{{md.ContactName}} Số điện thoại :{{md.ContactPhone}} Email:{{md.ContactEmail}}

Kết thúc chiều đi: Kết thúc chiều đi:

Điểm kết thúc:

{{Router.EndLocation.Address}} Liên hệ :{{Router.EndLocation.ContactName}} Số điện thoại :{{Router.EndLocation.ContactPhone}} Email:{{Router.EndLocation.ContactEmail}}

Chiều về

Điểm quay về:

{{Router.EndLocation.Address}} Liên hệ :{{Router.EndLocation.ContactName}} Số điện thoại :{{Router.EndLocation.ContactPhone}} Email:{{Router.EndLocation.ContactEmail}}

Điểm bốc xếp {{$index+1}} :

{{md.Address}} Liên hệ :{{md.ContactName}} Số điện thoại :{{md.ContactPhone}} Email:{{md.ContactEmail}}

<

Điểm kết thúc:

{{Router.StartLocation.Address}} Liên hệ :{{Router.StartLocation.ContactName}} Số điện thoại :{{Router.StartLocation.ContactPhone}} Email:{{Router.StartLocation.ContactEmail}}

Thông tin Thêm

Tổng quãng đường:

{{infor.TPK_KmTotal| number:2}} Km

Yêu cầu phương tiện:

{{infor.TPK_TVG_Name}}

Lưu ý Thêm:

{{infor.Requirements}}