Hàng hóa

Liên hệ

Mời người dự thầu

Yêu cầu thêm

Thêm yêu cầu phương tiện

Đăng thầu

Đăng thầu bốc dỡ

Hàng hóa đã nhập

Hàng hóa :

{{item.TPT_Name}}

Tổng thể tích:

{{ChangeToNumber(item.VolumeWeight.volume)}} m3

Tổng khối lượng:

{{ChangeToNumber(item.VolumeWeight.weight)}} tấn

Chọn nhóm hàng hóa