Hướng dẫn quy trình và API kết nối GPS trên TADI dành cho các đơn vị cung cấp thiết bị GPS
Xem chi tiết hướng dẫn tại đây